Domov

Zodpovednosť za škodu štatutárov spoločnosti

D & O Časť prvá: Na odberateľa spoločnosti A je vyhlásený konkurz. V zmysle zákonov si veritelia môžu uplatniť svoje pohľadávky len v rámci stanovenej lehoty. Finančný riaditeľ spoločnosti A si predmetnú pohľadávku neuplatní...

 

Vo vzťahu k zodpovednosti riadiacich pracovníkov platí, že členovia štatutárnych orgánov spoločností zodpovedajú za porušenie povinností pri výkone svojej funkcie celým svojím majetkom. Sú zodpovední voči spoločnosti, jej akcionárom, spoločníkom, ale aj voči veriteľom a tretím osobám.

Poistenie sa vzťahuje na členov predstavenstva, členov dozornej rady, konateľov, zamestnancov, vykonávajúcich vedúce funkcie.

Poistenie minimalizuje finančné dopady jednak na členov štatutárnych orgánov, ale aj na samotnú spoločnosť. Konateľ môže nesprávnym rozhodnutím, i keď neúmyselne, narušiť finančnú stabilitu spoločnosti a spôsobiť tak nepredvídateľné zhoršenie jej ekonomických výsledkov.

Špecifikom tohto poistenia je skutočnosť, že poistníkom (ten kto zmluvu uzatvára) je spoločnosť. Poistná zmluva kryje nároky na škodu voči spoločnosti a zároveň kryje aj škody, ktoré sú nárokované voči poisteným osobám (členovia štatutárnych orgánov ...) t.j. kryje škody ktoré môžu vzniknúť na majetku uvedenej osoby. Z toho dôvodu sa zaplatené poistné vo vzťahu k poisteným osobám považuje za nepeňažný príjem, ktorý je predmetom dane z príjmu. Stanovuje sa podielovo, časť poistného sa alokuje ako náklad spoločnosti, časť poistného ako nepeňažný príjem štatutárov.

Skutočný príklad nároku na náhradu škody:

Na odberateľa spoločnosti A je vyhlásený konkurz. V zmysle zákonov sú všetci veritelia povinní uplatniť svoje pohľadávky v stanovenej lehote. Z nejakého bližšie neuvedeného dôvodu finančný riaditeľ spolosčnosti A si predmetnú pohľadávku neuplatní. Spoločnosť A je spoločnosťou typom s.r.o, a je dcérskou spoločnosťou spoločnosti B. V tomto prípade si spoločnosť B môže uplatniť voči štatutárovi spoločnosti A, nárok na náhradu škody, ktorý vznikol neuplatnením si pohľadávky. Otázna je výška škody, ktorá je spôsobená. Je potrebné v tomto prípade brať do úvahy fakt, že úspešný konkurz dokáže uspokojit pohľadávky vo výške 3 - 7%. Samozrejme pre uznanie nároku na náhradu škody ako poistnej udalosti zo strany poisťovne je potrebné poznať príčinu neuplatnenia si pohľadávky.

Pri neuplatnenej pohľadávke 100tis € sa škoda môže pohybovať na úrovni 3 - 7tis € (aj menej aj viac). Pre ilustráciu, cena, ktorú spoločnosť A platí za daný produkt je na úrovni 1.500€ ročne, s limitom poistného plnenia na úrovni 150 tis €.

Ďalšími vlastnosťami produktu, ktoré je potrebné brať do úvahy pri posudzovaní jeho kvality je najmä výška limitu krytia, časová pôsobnosť poistnej zmluvy tzv. princíp claims made, retroaktívne krytie, výluky z poistenia, cena a renomé poisťovne v riešení škôd v danej oblasti.

 

Martin Sinčák

 

 Súvisiace články
  1. Náklady na obranu voči neoprávnenému nároku na náhradu škody
  2. Sedem tipov pre posúdenie kvality poisťovacieho makléra