Domov

Situácia o dôslednejšom informovaní klientov ohľadom výšky poistného na poli PZP nezmenená

Slovenské „PZP“ bude 1. januára 2012 začínať ďalšiu dekádu svojej histórie. So všetkými plusmi ale aj mínusmi, ktoré priniesla demonopolizácia  PZP koncom roka 2001.

Keďže problematika úskalí všetkých potrebných zmien zákona o PZP do budúcnosti je široká, z pohľadu klientov / poistníkov si dovoľujem v prvom článku o PZP popísať podľa môjho názoru najväčší nedostatok zákona, ktorým som zhrnul do nasledovnej otázky: „V akej výške budem platiť  poistné pre nasledovné poistné obdobie a prečo ma ako klienta poisťovňa včas o výške poistného neinformuje“ .

Ad1 ... v akej výške)

Žiaľ so smutným skonštatovaním  ako sprostredkovateľ poistenia na trhu oznamujem klientom, že  podstatná väčšina  poisťovní  na trhu PZP  nebude oznamovaťskutočnú výšku poistného  na nasledujúce poistné obdobie pre klientov a ich konkrétne  vozidlá   pred  lehotou  možnej výpovede poistnej zmluvy,  teda doby kratšej ako 6 týždňov pred výročným dňom. Predpisy o poistnom chodia a budú chodiť  väčšine klientom na trhu PZP, keď už nebude možné dať výpoveď poistnej zmluvy.

Ad2 ... prečo ma poisťovňa  dostatočne včas neinformuje )

Skúsim  odpovedať krátko:   LEBO LEGISLATÍVA A ŽIADNE TLAKY NA POLITIKOV.

Ale svetielko na konci tunela už začalo svietiť.

Podpredseda vlády a minister financií SR na svojej tlačovej konferencii dňa 20. septembra 2011 informoval prítomných o príprave novely zákona  č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona o PZP“) v oblasti zavedenia informačnej povinnosti poisťovateľa voči poistníkovi pri oznamovaní výšky poistného na nasledujúce poistné obdobie v lehote najneskôr 2 mesiace pred uplynutím poistného obdobia.

Dňa 24. októbra   2011  riaditeľka kancelárie ministra financií na  moju  žiadosť o sprístupnenie informácie na základe zákona č. 211/2000  Z. z.  o slobode informácií v znení neskorších predpisovposkytla informáciu, že Ministerstvo financií SR pripravuje čiastkovú novelu predmetného zákona o PZP a pre krátkosť času ju plánuje predložiť v skrátenom konaní na rokovanie Národnej rady SR.

20.09.2011  tlačová konferencia  ministra financií

11.10.2011  pád vlády

24.10.2011  oznam MF pripravuje novelu ( neexistuje paragrafové znenie )

31.10.2011  zverejnenie  výšky poistného  poisťovňami  na trhu  PZP, tak ako ukladá platný súčasný (nezmenený) zákon

 

Vzhľadom na  súčasnú politickú situáciu sú otázne nasledovné termíny:

DD.MM.RRRR  zverejnenie paragrafového znenia  MF

                        ( otázka za 500, stihne sa  pripraviť a spripomienkovať  do  konca roka 2011?)

DD.MM.RRRR  schválenie  novely  parlamentom v skrátenom legislatívnom  konaní 

                        (otázka  za milión stihne sa schváliť   v NRSR  do  februára/marca 2012 ?)

DD.MM.RRRR účinnosť novely zákona  (ak sa schváli novela v parlamente a pán prezident  ju  podpíše, pravdepodobne  účinná bude až za 3 až 4 mesiace )

Pre zaujímavosť ako perličku ešte dva dátumy

  • 10.10.2008 (áno je tomu už tri roky ) som ako podpredseda SARMu (www.i-sarm.sk)   upozornil listom MF, Sekciu finančného trhu, že je potrebné  konať pre väčšiu ochranu práv spotrebiteľa na finančnom trhu s konkrétnym návrhom paragrafového znenia na zmenu o PZP, o čom informoval ako už bolo spomenuté dňa 20.septembra  2011 pán minister Ivan Mikloš. Áno, faktom je, že v roku 2008  ministrom  financií bol Ján Počiatek a MF pripravovalo vo veľkom štýle zákon na ochranu spotrebiteľa na finančnom trhu. Ten sa nakoniec stiahol a nešiel ani do vlády v marci 2010. Po voľbách  2010 v júli sme sa za SARM  osobne  stretli   s pracovníkmi sekcie finančného trhu MF a pripomenuli sme im, čo by sa dalo spraviť  pre  ochranu spotrebiteľa na finančnom trhu pre sektor poisťovníctva. Ale bolo asi leto, pripravovalo sa programové  vyhlásenie vlády, menili sa niektorým funkcie  atď ...

Pre úplnosť problému  treba poznamenať nasledujúce fakty:

  • tzv. Malchárkovou  novelou z roku 2005   sa  poslanci  cez §11 pridaným  odstavcom 13 snažili umravniť poisťovateľov poskytujúcich PZP voči klientom. 

(13) Ak je poistným obdobím kalendárny rok, poisťovateľje povinnýzverejniťvýšku poistného a všeobecnépoistnépodmienky podľa § 8 na nasledujúce poistnéobdobie najneskôr do 31. októbra.

Žiaľ, veľmi dobrý úmysel  poslancov  sa  v tomto prípade nepodaril. Až do dnešných dní sme  svedkami nesplnenia si tejto povinnosti zo strany väčšiny poisťovateľov, ktorí ponúkajú tento druh poistenia. Ich vágny prístup k povinnosti informovať svojich zmluvných partnerov a klientov možno vysvetliť viacerými skutočnosťami, predovšetkým však absenciou sankčného postihu za nesplnenie uvedenej povinnosti. V médiach sa  vyskytli informácie, že poisťovniam stačí zverejniť sadzobníky na svojich pobočkách a je naplnený zákon. Ak sa aj tak stalo, sadzobníky sú všeobecné, z ktorých si klienti nevedia určiť svoju výšku poistného na ďalšie poistné obdobie.  Poistník, ktorý je zákazníkom poisťovne a v tomto zmysle aj spotrebiteľom, tak zostáva rukojemníkom poisťovne, na ktorej zodpovednom alebo menej zodpovednom prístupe záleží, či bude mať poistník dostatočný čas na porovnanie podmienok jednotlivých poisťovní a uskutočnenie výberu poistného produktu. Ak poisťovateľ zákonnú lehotu na zverejnenie nedodrží, obmedzuje právo výberu poistníka a v konečnom dôsledku i znemožňuje spravodlivú súťaž na trhu.

V zákone ďalej úplne absentuje úprava informačnej povinnosti poisťovateľa voči poistníkovi, ktorý má uzavretú zmluvu na tzv. technický rok, t.j. poistným obdobím v jeho prípade nie je kalendárny rok. Podľa doterajšej právnej úpravy nemá poisťovateľ voči takémuto poistníkovi žiadnu informačnú povinnosť. Ide o neodôvodnené diskriminovanie týchto poistníkov.

  • od začiatku platnosti  zákona o PZP 381/2001 Z.z.  platí§8 o poistnom ods.1

Poistné pri poistení zodpovednosti podľa tohto zákona sa stanovuje vo výške zabezpečujúcej splniteľnosť všetkých záväzkov poisťovateľa vyplývajúcich z poistenia zodpovednosti vrátane tvorby rezerv podľa osobitného predpisu ( pozn. zákon o poisťovníctve 95/2008 Z.z.).

Štatistiky NBS z trhu PZP  hovoria o neustálom poklese cien PZP.  Treba zdôrazniť, že od  1.1.2012 sa zvyšuje minimálny  limit poistného plnenia  na   hranicu 5 mil. Euro na zdraví a 1 mil.Euro na  veci a ušlom zisku.   Konkurenčný (obchodný) boj  poisťovní na trhu   je síce  výhodný pre klientov, avšak ak poistné neustále klesá až pod úroveň poistného pred  začiatkom demonopolizácie trhu PZP, takýto trend   sa môže pri pesimistickom variante vývoja rizík PZP považovať za alarmujúci, načo doplatí  v budúcnosti samozrejme každý  z motoristickej obce prevádzkujúci motorové vozidlo.( napr. neklesajúcim počtom nepoistených áut)

Žiadna  poisťovňa  klientom  pri  zasielaní predpisov  poistného na nasledujúce poistné obdobie   nemusí odôvodňovať  zvýšenie či zníženie výšky poistného cez splniteľnosť všetkých svojich záväzkov. Na tvorbu cien poistného  PZP  ako na malú čiernu skrinku  so  zodpovednosťou aktuárov a predstavenstiev poisťovní  dohliada v tichosti NBS.  Zákon neprikazuje  povinnosť Slovenskej kancelárií poisťovateľov  zverejňovať   ročnú   správu o vývoji  trhu PZP a popísať  vývoj škodovosti pre  jednotlivé skupiny  motorových vozidiel PZP. V oblasti poisťovníctva sa  ku konci roka 2012 blíži implementácia SOLVENCY II, podnikanie poisťovní bude naozaj  náročnejšie a teda aj nákladnejšie; spomeniem  v krátkosti risk manažment poisťovní, dohľad nad poisťovňami, zvýšená ochrana spotrebiteľov  poisťovní.

Úskalím tejto čiastkovej novely nie je  len  čas, ale hlavne otázka akú (prísnu) sankciu  navrhne MF voči poisťovniam, ktoré si danú informačnú povinnosť voči klientom nesplnia. Poisťovne budú  mať  určite už v pripomienkovom konaní novely na pamäti aj nákladovosť  takejto informačnej povinnosti; posielanie  poštových poukážok doporučenou poštou klientom  napr. pre ich  prívesný vozík môže veľmi predražiť správu poistenia individuálnym zmluvám. V každom prípade však tento pokus pána ministra  treba hodnotiť  veľmi pozitívne z pohľadu ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu a veriť, že sa to všetko podarí schváliť do marca 2012 parlamentom.

 

Oliver Borko