Domov

7 tipov pre posúdenie kvality poisťovacieho makléra

Všetko je poistené, ponúkam najlacnejšie poistky, vybavím poistné plnenie, moje služby sú bezplatné ... Argumenty amatérov.

1)       Zvážte vyjadrenia typu "Nič nie je problém", prípadne "Áno, všetko je poistené"

práca s rizikom, neistotou a náhodou je lákadlom pre vznik problému. A v konečnom dôsledku pri poistnej udalosti problém na strane klienta resp. inej osoby nastáva. v tom momente sa ukazuje majstrovstvo makléra ako vie danú situáciu zvládať.

 

2)       Zistite si či maklér ovláda princípy poistenia "Vymenované riziká" a "All risk"

základné princípy, ktoré sa uplatňujú v poistných produktoch. oba si vyžadujú iný spôsob vysvetľovania. Zvlášť princíp All risk, t.j. je poistené všetko čo nie je vylúčené si od makléra vyžaduje skúsenosť interpretácie v tom, aké typy škôd sú poistené. Táto komunikácia prebieha jednak voči klientovi, ale doležitá je aj komunikácia voči upisovateľovi rizika a likvidátorovi škody, tak aby rovnako chápali to čo v podstate v poistnej zmluve nie je uvedené.

 

3)       Všimnite si či maklér hľadá riešenie, alebo "len" ponúka produkt poisťovne prislúchajúci k predmetu podnikania

najmä pri poistení zodpovednosti za škodu platí, že každý typ spoločnosti je jedninečný. Z toho dôvodu je vhodné zvážiť či produkt poisťovne bez úprav kryje riziká spoločnosti. Stalo sa mi v rámci praxe, že klient, dizajnér IT zariadení vyvíjal zariadenia na meranie tlaku v palivových nádžiach v Austrálskej buši. Jednalo sa o živnostníka, ktorý tieto zariadenia vyvíjal ako subdodávateľ pre väčšiu zahraničnú spoločnosť. V rámci štandardných podmienok naprieč poisťovňami bolo niekoľko výluk, ktoré museli byť upravené, tak aby pokryli reálne a do úvahy pripadajúce riziká. 

 

4)       Zamerajte sa v prvom rade na hľadanie riešenia, až následne na cenu

nespochybňujem fakt, že cena poistenia ako nákladová položka je dôležitá. Je však dôležité zvážiť efektívnosť lacných riešení, ktoré sú prezentované. Častokrát bez znalosti problematiky, z toho dôvodu je aj zo strany poisťovne navrhnutá nízka cena, nakoľko rozsah poistnej zmluvy definovanej maklérom je takto koncipovaný.

 

5)       Požiadajte svojho makléra, aby vám vysvetlil princíp "claims made"

zároveň ho požiadajte, aby vám ukázal poistný certifikát pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie a hlavne časť, v ktorej je uvedené do akého obdobia musí spadať príčina vzniku škody zo strany makléra. Obraz o kvalite poisťovacieho makléra vám dá taktiež jeho povedomie o rizikách, ktoré môžu spôsobiť škodu z jeho strany voči vám. V tomto prípade by nemalo platiť príslovie o obuvníkovi a bosých deťoch.

 

6)       Zistite si či sa maklér pravidelne vzdeláva

poisťovníctvo je odvetvie vyžadujúce si znalosti z viacerých disciplín. Trochu techniky, trochu ekonómie, trochu práva a zdravý sedliacky rozum. to všetko si vyžaduje mnoho štúdia.

 

7)       nepodceňujte spísanie informácii zo strany makléra, ktoré sú z jeho strany predložené

ide o jediný dokument, ktorým v prípade sporu s maklérom máte možnosť zistiť, či z jeho strany bolao navrhnuté a doporučené riešenie, ktoré sa vzťahuje k vašim požiadavkám a potrebám.

 

Martin Sinčák