Domov

Riziká pri preprave tovarov a poistenie

Správa zo seminára, organizovaného Slovenskou asociáciou rizikového manažmentu (SARM), ktorý mal štatút osobitného finančného vzdelávania pre finančných sprostredkovateľov a poradcov pôsobiacich v sektore poistenia.

Slovenská asociácia rizikového manažmentu (SARM) ako vzdelávacia ustanovizeň pre osobitné finančné vzdelávanie osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo  zorganizovala 15. odborný seminár s témou Riziká pri preprave a poistenie I.

Seminár bol určený pre finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov a záujemcov pre stredný, vyšší a najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti.

Cieľom seminára bolo zodpovedať na otázky, aké odborné  znalosti by mal mať zodpovedný sprostredkovateľ poistenia, ktorý vykonáva finančné sprostredkovanie alebo poradenstvo pre daný druh rizík.

Seminár SARM definoval a prehĺbil základný okruh pojmov pre oblasť poistenia prepravy, ktoré by mal ovládať každý, kto chce odborne poskytovať  služby v sektore poistenia.

Aktuálne platné legislatívne predpisy pre cestnú, leteckú, námornú, riečnu a železničnú nákladnú dopravu, a to vnútroštátnu i medzinárodnú, zmapoval zástupca MDVRR SR  Ing. Jozef Tisovský, PhD., riaditeľ odboru cestnej dopravy. INCOTERMS 2010 a ich porovnanie s INCOTERMS 2000  predniesol colný konzultant Mgr. Jozef Vaško. Popisom právnych ustanovení Občianskeho zákonníka,  Hlavy XV, s dôrazom na špecifikácie pre poistenie medzinárodnej dopravy tovaru a zodpovednosti za škodu dopravcu  z pohľadu  sprostredkovateľa poistenia sa zaoberal Ing. Oliver Borko zo spoločnostiAssure s.r.o. O tom ako fantómoví dopravcovia strašia nielen zasielateľov ale i poisťovne ukázal prezident Zväzu zasielateľov Slovenska Ing. František Komora. Čo všetko môže byť nebezpečný náklad a novinky v legislatíve ohľadom bezpečnostných poradcov prezentovala Ing. Miriam Buranová. Dohovor CMR, náhrada škody a úskalia v objednávaní dopravy sosúdnou praxou pri sporoch z poistných udalostí dopravcov v cestnej nákladnej doprave na Slovensku a v Čechách zmapoval JUDr. Milan Třebeška.

Na seminári sa zúčastnilo viac ako 30 zástupcov spoločností  s licenciou  NBS ako samostatný finančný agent a finančný poradca pre sektor poistenia a zaistenia a zástupcovia 8 poisťovní, poskytujúcich poistné produkty  pre riziká v preprave.

Čestným hosťom vzdelávacej akcie bol  Ing. Tibor Bôrik, osobnosť SIBAF® Award 2010 a dlhoročný predstaviteľ  UNION poisťovne, a.s, ktorý prispel do diskusie svojimi skúsenosťami s praktickým riešením poistnej udalosti tzv. spoločnej havárie v rámci námornej prepravy.

SARM bude i naďalej v roku 2011  pokračovať spoločne so Slovenskou asociáciou sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP) vo vzdelávacom procese pre cieľovú skupinu  finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov pre sektor poistenia a zaistenia. Do vzdelávacieho procesu sú spoločne prizývané i osobnosti zo slovenského akademického prostredia slovenských univerzít.

V Bratislave dňa 20.01.2011                        

© 2011 SARM   www.i-sarm.sk