Domov

PROFESIONÁLNY vs. NEPROFESIONÁLNY KLIENT

Od januára 2011 nastala z dôvodu zmeny legislatívy zmena v obsahu a spôsobe poskytovania informácií zo strany poisťovacieho makléra voči klientom. Jednou z povinností poisťovacieho makléra je zistiť či klient, resp. potenciálny klient spadá do kategórie profesionálny alebo neprofesionálny klient.

Rozdielom či ste zaradený do jednej alebo druhej kategórie je miera a rozsah poskytovaných informácií súvisiacihc so sprostredkovaním poistenia.

Fyzická osoba nepodnikateľ resp. v prípade poisťovania prostredníctvom produktov, ktoré sú určené výhradne na osobnú  potrebu je klient zaradený do kategórie neprofesionálny.

Za profesionálneho klienta sú považovaní všetci živnostníci a právnické osoby, s tým že môžu požiadať o zaobchádzanie ako s neprofesionálnym klientom.

Z môjho pohľadu a skúseností z praxe sa nejedná o zásadnú zmenu. Považujem totiž za jeden z cieľov poisťovacieho makléra, aby svojho klienta vzdelával v oblasti poistenia resp. rizikového manažmentu. Dôvod je jednoduchý. Vyššia kvalita riadenia rizík (napr. požiarne zabezpečenie, kvalita procesov riadenia atď) na strane klienta majú významný vplyv na kvalitu poistnej zmluvy, potenciálnu škodovosť klienta a čo je dôležité, cenu poistenia.

Kde sú hranice profesionálnosti klienta je ťažké povedať. Je však dôležité, aby poisťovací maklér prispôsobil spôsob prezentácie riešenia jazyku a skúsenostiam klienta v predmetnej oblasti, riziku.

 

Martin Sinčák