Domov

Poškodenie majetku bleskom

K poškodeniu majetku bleskom môže dôjsť aj v prípade ak udrie aj do okolia budovy, resp. poisteného majetku.
Dôležité je však vedieť, či takéto krytie máte v poistnej zmluve resp. poistnom programe dojednané a na aký majetok a rozsah škôd sa vzťahuje.

Jedným zo živelých rizík v rámci poistenia majetku je aj úder blesku a následné škody, ktoré jeho vlyvom vznikajú. Z fyzikálneho hľadiska je blesk prírodný elektrostatický výboj produkovaný počas búrky. Bleskový elektrický výboj – „blesk“ je sprevádzaný emisiou svetla. Najčastejšie sú blesky medzi oblakmi.Štatisticky každý tretí až štvrtý udiera do zeme.

Aké škody môže spôsobiť a aké sú možnosti poistenia nákladov na odstránenie a náhradu škôd spôsobených bleskom.

V rámci poistných podmienok sa rozlišujú 2 druhy bleskov, a to na základe miesta „úderu“
a) priamy úder blesku, t.j ak poistená věc bola bleśkom priamo zasiahnutá
b) nepriamy úder blesku prípad ak blesk udrie do země v okolí poisteného majetku a elektrické napätie sa následne dostane na budovu resp. iné hnuteľné věci.

Následky priameho úderu blesku, kedy je bleskom priamo zasiahnutá poistená vec sú základným poistným krytím v rámci poistenia majetku.
Poistné krytie je súčasťou tzv. Krytia FLEXA ( fire, lightning, explosion, aircrat). Následkoom priemho úderu blesku zvyčajne vznikne požiar a a generovaným elektrickým napätím dchádza k poškodeniu elektrickej infraštruktúry a zariadení. Medzi najčastejšie poškodenia spôsobené nepriamym úderom blesku patrí poškodenie elektrických prístrojov, servery, počítače, televízory, satelity atď.

Poistenie rizika nepriameho úderu blesku resp. prepätia je poistiteľné.
Ešte dôležitejšie je však poznať, či takéto krytie máte v poistnej zmluve resp. poistnom programe máte dojednané a na aký majetok a rozsah škôd sa vzťahuje.


Martin Sinčák