Domov

Odmeňovanie poisťovacieho makléra

Klient má právo byť informovaný, ak o to požiada sprostredkovateľa poistenia,  o výške odmeny, ktorú sprostredkovateľ obdrží za sprostredkovanie poistnej zmluvy. Krok vpred v rámci zvýšenia transprentnosti a kvality poskytovaných služieb poisťovacích maklérov.

 

Zverejňovanie odmien v neživotnom poistení je téma ktorá rezonuje vo všetkých členských krajinách EU po prijatí Smernice o sprostredkovaní poistenia a zaistenia. Úzus ku ktorému sa na medzinárodnej úrovni dospelo je postavený na zverejňovaní odmeny na "na požiadanie". Tento princíp je aplikovaný aj v slovenskej legislatívnej úprave sprostredkovania finančných služieb.

Klient má právo byť informovaný, ak o to požiada sprostredkovateľa poistenia,  o výške odmeny, ktorú sprostredkovateľ obdrží za sprostredkovanie poistnej zmluvy.

Legislatívna úprava typov sprostredkovateľov poistenia je pri klientov neprehľadná. Informácia, týkajúca sa odmeny, ktorú môže klient obdržať je rôzna. Z toho dôvodu by pre klienta malo byť jasné, že odmena sprostredkovateľa poistenia, ktorú štandardne platí poisťovňa za sprostredkovanú zmluvu v rámci neživotného poistenia sa pohybuje v intervale 15 - 18% zo zaplateného poistného. Zároveň by mal vedieť, že cena za sprostredkovanie poistenia môže byť dohodnutá individuálne, napr. ako odmena vo forme hodinovej sadzby za jednotlivé úkony realizované maklérom.

Dôležité však, je aby klient vedel čo je obsahom služieb poisťovacieho makléra a za čo platí svoju odmenu započítanú v poistnom.

Na trhu sú sprostredkovatelia, ktorí sa prezentujú slovami, že svoju činnosť vykonávajú "zadarmo alebo bezplatne". Nejedná sa o korektnú informáciu. Je právom klienta poznať všetky odmeny makléra za poistnú zmluvu, napr. aj tie ktoré sa týkajú objemových provízií (odmena za realizovanú výšku "produkcie" poistného v niektorej z poisťovní).

Výška odmeny poisťovacieho makléra za poskytované služby je vecou dohody s klientom. Modely odmeňovania by mali byť korektné a vyvážené. Ich využitie súvisí aj s výškou zaplateného poistného, iný model odmeňovania je vhodný pre klienta s ročným poistnám na úrovni 200tis € a iný pre klienta s poistným na úrovni 10tis€.

Pri jednaní o cene je dôležité brať do úvahy fakt, že lacný  resp. adekvátne nezaplatený maklér si z realizovaného príjmu nebude môcť zabezpečiť odborne vzdelaných ľudí ani informačné systémy, kľúčové nástroje pri výkone činnosti poisťovacieho makléra v dnešnej dobe. Prípadne bude nákladovo tlačený do nízkej poistnej sumy svojej zodpovednosti za škodu čo môže mať negatívny dôsledok pri pochybení v rámci svojej profesnej činnosti. Z dopadom na kvalitu vašich poistných zmlúv.

 

Martin Sinčák