Domov

Proces likvidácie poistnej udalosti v komerčnej poisťovni

... No napriek tomuto pozitívnemu hodnoteniu poisťovní na slovenskom trhu, nesmú poisťovne „zaspať na vavrínoch“, pretoţe z odpovedí je jasné, ţe stále existuje mnoţstvo menších či väčších detailov, ktoré musia byť zlepšené. Bakalárska práca Bc. Tomáša Božíka na tému Proces likvidácie poistnej udalosti v komerčnej poisťovni, NHF EU Bratislava, jún 2011

 

[stiahnuť, 2,5 MB].