Domov

Claims made - princíp poistenia zodpovednosti za škodu ... oprava

Oprava definície uvedenej v článku Doba platnosti poistenia - Claims made.

V článku Doba platnosti poistenia Claims made viď tu som uviedol nasledovné "Princíp Claims Made znamená, že poistením sú kryté škody, ktorých príčina vzniku, vznik škody a uplatnenie škody voči poisťovateľovi sa udeje v priebehu poistného obdobia, t.j. počas platnosti poistnej zmluvy, prípadne v rámci dojednaného obdobia."

Na základe upozornenia od čitateľky spresňujem túto definíciu nasledovne. "Princíp Claims Made znamená, že poistením sú kryté škody, ktorých príčina vzniku, vznik škody a uplatnenie škody voči poistenému sa udeje v priebehu poistného obdobia, t.j. počas platnosti poistnej zmluvy.

Zároveň však dodávam, že v rámci poistných podmienok poisťovní je povinnosť poisteného nahlásiť škodu, o ktorej sa dozvedel do 15 dní. Táto lehota sa vzťahuje aj na obdobie po skončení poistnej zmluvy. Lehotu nahlasovania škody po uplynutí platnosti zmluvy je možné dojednať aj vačšiu, v princípe má zmysel lehota, ktorá korešponduje s lehotou "na premlčanie škody".

Martin Sinčák