Domov

Audit poistnej zmluvy

Vykonávanie auditu poistných zmlúv klienta je činnosť, ktorú si uvádza v popise svojej činnosti resp. v rámci prezentácie obchodnej ponuky, väčšina poisťovacích maklérov. Čo je predmetom tejto činnosti a ako vyhodnotiť závery auditu zo strany klienta?

 

Poistná zmluva kryje skupinu rizík viažucich sa ku konkrétnym predmetom poistenia. Bola dojednávaná za istých podmienok v konkrétnom čase, a následne sa vyvíjala podľa zmeny povahy rizika, alebo predmetov poistenia. Posúdenie rizika, jeho miery a povahy je poväčšine subjektívnym názorom rizikového manažéra na strane poisťovacieho makléra, poisťovateľa a klienta. Fakt, či predmetné riziko je kryté poistnou zmluvou, alebo nie je, závisí od jednotlivých ustanovení poistnej zmluvy. Tieto sa môžu líšiť v na prvý pohľad rovnakých definíciách jednotlivých rizík. napr. je podstatný rozdiel s vplyvom na cenu poistenia, či pri poistení škôd spôsobených záplavou, alebo povodňou poisťovňa kryje škody do výšky limitu 20% z poistnej sumy, alebo do výšky 100% poistnej sumy. Rovnako je rozdiel, a to dosť podstatný, či je poistné krytie vyplávané v časových cenách, alebo v nových hodnotách.

 

Vychádzajúc z predchádzajúcich tvrdení pokladám za dôležité, aby bola pri audite poistnej zmluvy vypracovaná zo strany poisťovacieho makléra riziková analýza a následne predložený návrh poistnej zmluvy v definícii rozsahu poistného krytia. Spolu s popisom rozdielov v rozsahu krytia v porovnaní so stávajúcou poistnou zmluvou na strane klienta. Klient dostane jasnú správu o rozdieloch v rámci poistenia súčasného a navrhovaného.

 

Častá prax poisťovacích maklérov, je postavená na „zobratí“ poistnej zmluvy od klienta a jej predložení inému poisťovateľovi na posúdenie resp. predloženie cenovej ponuky. Tvrdím, že vždy sa nájde poisťovateľ, ktorý vie ponúknuť nižšiu cenu poistenia.

Dovolím si však upozorniť na fakt, že kvalita poistnej zmluvy aj za predpokladu obdobných poistných podmienok, nie je len v cene. Je najmä v kvalite a serióznosti poisťovateľa v prípade poistnej udalosti.

Sú mi z mojej praxe známe prípady, keď klient sa nechal zlákať na zmenu poisťovateľa kvôli nízkej cene poistenia. Cena však bola podmienená získaním obchodu a naplnením manažérskych cieľov a plánov rastu. Avšak pri likvidácii škody, ktorá nastala si klient „búchal hlavu o stenu“, že sa nechal zlákať na zmenu, nakoľko poisťovňa a ani maklér „netušila“ aké riziko poisťuje a v rovnakom „lacnom“ štýle pristúpila aj k likvidácii škody.

Dobrá poistka má totiž svoju cenu  ...