Domov

Poistenie proti všetkým nebezpečenstvám

 

ALL RISK

 Aké nebezpečenstvá sú týmto typom poistenia kryté ?

V rámci poistenia majetku sú zaužívané dva základné princípy rozsahu poistného krytia.

a) poistenie proti vymenovaným nebezpečenstvám - každé nebezpečenstvo, ktoré je poistené je špecifikované a definované v poistnej zmluve.

b) poistenie na princípe All risks - v zmluve sú špecifikované nebezpečenstvá, ktoré nie sú poistené.

Pojem All risks jednoducho a doslovne preložený z anglického jazyka znamená všetky nebezpečenstvá. Z toho by malo vyplývať, že poistenie na princípe All risks znamená poistenie proti všetkým nebezpečenstvám, ktoré potenciálne môžu nastať. Doslovný význam je však mierne zavádzajúci a vyžaduje si korekciu. K spresneniu tohto pojmu došlo aj v anglicky "hovoriach" krajinách. Napr. v Austrálii bol zavedený pojem "špeciálne priemyselné riziká",  vo Francúzku sa používa pojem "Všetky nebezpečenstvá s výnimkou"*.

Na Slovensku je pre tento typ poistného krytia zaužívaný pojem "All risk" resp. Poistenie proti všetkým nebezpečenstvám. Poväčšine bez dovetku, s výnimkou vylúčených nebezpečenstiev.

Je  dôležité, aby ste ako klient, ktorému je tento typ poistného krytia prezentovaný boli oboznámený s výlukami a definíciami, ktoré dané poistné krytie vždy obsahuje.

Jedná sa o dva typy výluk,

a) obecne nepoistiteľných nebezpečenstiev (napr. rádioaktívne zamorenie, poškodenie spôsobené hubami, plesňami, chemickými, biologickými zbraňami a pod)

b) výluk, nebezpečenstiev, ktoré sú poistiteľné v prípade požiadavky na úpravu poistných podmienok. Závisia od posúdenia rizika na strane poisťovateľa.

Poistenie proti všetkým nebezpečenstvám negatívne vymedzuje rozsah poistného krytia. Je preto dôležité mať jasno v tom aké riziká, nebezpečenstvá nie sú poistené a z tohto poznania vychádzať pri analýze vhodnosti poistenia pre konkrétnu situáciu. Zároveň platí, že v rámci poistných podmienok sú pre niektoré typy nebezpečenstiev, najmä živelných, stanovené definície upravujúce rozsah poistenia. napr. pre riziko poškodenia vetrom, platí že rýchlosť vetra musí dosiahnuť rýchlosť min 66 km/h (líši sa v jednotlivých poisťovniach), prípadne povodeň, záplava a ďalšie.

Medzi produkty majetkového poistenia, kde sa najčastejšie vyskytuje princíp poistného krytia All risks patria produkty na poistenie elektronických rizík, lomu stroja, stavebno-montážne poistenie, poistenie majetku.

Poistenie proti všetkým rizikám je vhodným produktom jednak pre malých, stredných podnikateľov ale aj pre väčšie industriálne celky. V zásade by malo v sebe obsahovať poistenie proti vymenovaným nebezpečenstvám (požiar, živelné udalosti, krádež, atď) a ďalšie v poistnej zmluve nepomenované nebezpečenstvá. Nie je to však pravidlom u všetkých poisťovateľov.

Dôležité je, aby pri diskusiách o tomto type poistného krytia mal maklér osobnú skúsenosť s riešením konkrétnych poistných udalostí, ktoré najlepším spôsobom dokážu objasniť potenciálny rozsah poistného krytia proti všetkým rizikám.

 

Martin Sinčák

 

* Zdroj: SwissRE, "All risks" in property insurance, An attempt to remove ambiguities, 2005

 

 Súvisiace články
  1. Sedem tipov pre posúdenie kvality poisťovacieho makléra