Domov

Zodpovednosť za škodu a uplatňovanie nárokov pri škodách na zdraví - Seminár SARM

Viete, že pri ceste autom do zahraničia, niektorých štátov, nie je potrbené mať so sebou tzv. Zelenú kartu? Hodnota bodu pri výpočte finančnej náhrady za utrpenú bolesť pre rok 2011 je 15,38€. Aj tieto informácie zazneli na 16. seminári o rizikovom manažmente.

Vo svojom príspevku, okrem predošlej informácie popísala pani Jaroslava Zemanová zo spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa štruktúru nárokov škôd na zdraví, ktoré je možné uplatňovať v prípade dopravnej nehody od vodiča motorového vozidla. Uviedla tiež príklady uplatňovania škody na zdraví účastníkov nehody z rôznych krají, resp, na príklade nehôd, ktoré sa stali na Slovensku a v zahraničí.

Veľmi prínosným príspevkom z pohľadu uplatňovania škôd na zdraví v prípade poistenia zodpovednosoti za škodu bola prezentácia na tému zodpovednosti za škodu súvisiacu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorú spoločne predniesli páni Peter Kováč a Norbert Moravanský, forenzní experti z oblasti medicíny z Inštitútu forenzných medicínskych expertíz forensic.sk. V rámci prednášky objasnili metodiku a postup stanovenia výšky škody na zdraví vo forme bolestného, ktorá je postavená na bodovom ohodnotení poškodenia zdravia. Hodnota bodu je stanovená vyhláškou a mení sa každý rok. Prezentovali tiež ich názor na postup a spôsob stanovenia poistnej sumy, limitu krytia v rámci poistenia zodpovednosti za škodu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Ďalšie príspevky boli zamerané na teoretickú časť poistného práva, resp. práva súvisiaceho ustanoveniami zodpovednosti za škodu, prezentované advokátkou Stanislavou Švecovou z advokátskej kancelárie Mundierová & partners.

Analýzu problematiky poistenia profesijnej zodpovednosti za škodu v súvislostiach so zákonom o poisťovníctve a občianskym zákonníkom prezentoval Oliver Borko zo spoločnosti Assure, zároveň hlavný organizátor seminára. Profesie, ktoré majú povinnosť, vyplývajúcu zo zákona, mať uzatvorenú poistnú zmluvu na zodpovednosť za škodu spôsobenú výkonom činnosti (napr. architekt, daňový poradca, lekár, poľovník, sprostredkovateľ poistenia a ďalšie). Zaujímavosťou je, že najvyšší zákonom vyžadovaný limit sa vzťahuje na sprostredkovateľov poistenia a zaistenia, minimálne hodnota limitu krytia pre jednu škodovú udalosť je 1.120.000€.

Seminár vo svojej prvej časti sa venoval aj riziku krádeže, kde prezentovali svoje skúsenosti a poznatky páni Peter Straka a Tibor Csáky zo spoločnosti Risk Experts. Venovali sa najmä legislatívnej úprave zabezpečovacích systémov a problematike zabezpečenia nehnuteľností proti krádeži. Veľmi cenným bol príspevok majora Mariána Dingu z Kancelárie prezidneta policajného zboru SR s praktickým popisom a názornou ukážkou medializovaých prípadov krádeží v SR.

Rád by som aj touto cestou vyslovil uzanie organizátorom seminára za skvelý seminár, jeho obsahovú stránku a kvalitu prezentujúcich.


Martin Sinčák

 

 Súvisiace články
  1. Doba platnosti poistenie - Claims made
  2. Riziká pri preprave tovarov a poistenia