Domov

SIBAF 2010 - O čom sa diskutovalo na konferencii

V októbri sa uskutočnilo piate fórum sprostredkovateľov poistenia SIBAF 2010. Na konferencii zazneli prezentácie súvisiace s aktivitou poisťovacieho makléra.

V budúcom roku skočí lehota všetkých prechodných opatrení, ktoré sa týkajú implementácie zákona 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

Národná banka Slovenska predstavila vo svojom príspevku najmä odpoveď na praktické otázky týkajúce sa činnosti sprostredkovateľov.

Na strane sprostredkovateľov vzniká množstvo opatrení administratívneho charakteru, ktoré je potrebné uviesť do života najmä vo vzťahu ku klientovi a taktiež v rámci interných, organizačných pravidiel sprostredkovateľov.

Zásadnou novinkou v rámci informácií súvisiacich so sprostredkovaným poistným produktom je informácia o výške odmeny, ktorú sprostredkovateľ inkasuje od príslušnej poisťovne. Odmena sa zverejňuje na požiadanie klienta a táto možnosť musí byť oznámená klientovi písomne. Čia odmena, to zatiaľ nie je stále jasné. Možnosti sú v princípe tri, odmenu SFA (samostatného finančného agenta), odmenu PFA (podriadeného finančného agenta), ktorý zmluvu priamo dojednal a lebo odmenu oboch týchto subjektov. NBS zastáva názor, zatiaľ však nebol potvrdený, že sa má zverejňovať odmena toho PFA, ktorý zmluvu priamo s klientom uzatvoril. Pri tomto opatrení je dôležité spomenúť fakt, že v rámci smernice EU o sprostredkovaní poistenia zaistenia sa ustanovenie o zverejňovaní odmien, provízií nenachádza.


Pravidlá riešenia konfliktu záujmov na strane sprostredkovateľa sú dôležitými opatreniami, za účelom jeho znižovania resp. absolútneho potlačenia. Medzi zákonom nadiktované opatrenia patrí absolútne odlúčenie sprostredkovateľskej činnosti a činnosti, ktorá je definovaná ako poradenstvo. Na tomto mieste je dôležité upozorniť na fakt, ktorý je v kruhoch odbornej verejnosti dlhodobo podceňovaný, že aj upisovanie rizika na strane sprostredkovateľa, resp. stanovenie ceny produktu je vnímané ako konflikt záujmov a je potrebné sa sním vysporiadať.
 

Martin Sinčák