Domov

Náklady na obranu voči neoprávnenému nároku na náhradu škody

Podstatnou časťou poistného krytia v rámci poistenia zodpovednosti za škodu je krytie potenciálnych nákladov, ktoré súvisia s preukázaním neoprávneného nároku na náhradu škody.

Cieľom poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou firmy je presunúť náklady, ktoré môžu vzniknúť v súvislsoti s jej spôsobením na poisťovňu. Štandardne si poškodení uplatňujú nároky za poškodený majetok, zdravie, prípadne ušlý zisk. Krytie týchto položiek je obsahom poistných zmlúv a podmienok takmer všetkých poisťovní. V podnikateľskom živote sa však vyskytujú aj nároky, ktoré sú sporné a v konečnom dôsledku sa môžu ukázať ako neoprávnené. Náklady, ktoré s týmto preukazovaním vznikajú môžu v niektorých prípadoch dosahovať výšku uplatňovanej škody. Tieto náklady, zaužívané pod názvom náklady na obranu, sú napr. náklady na znalcov, advolátov, svedkov, súdne trovy a pod.

Osobne pokladám poistné krytie týchto nákladov za podstatný faktor kvality poistnej zmluvy. Škody v sumách rádovo do 3tis € nezvyknú spôsobiť zásadné problémy vo finančnej stabilitye malej, strednej firmy. Dokáže sa s nimi vyrovnať. Aj v prípade spornej škody, sa prihliada na obchodný poteciál pokračovania spolupráce so svojim odberateľom (ak si uplatňuje škodu). Iná situácia nastáva, ak spoločnosť čelí nároku vo výške rádovo 10tisícov €. V takýchto prípadoch sa zvažujú vzájomné "sympatie" a dochádza k šetreniu škody. Tu sa prejaví aj kvalita rozsahu krytia poistnej zmluvy. Zároveň je dôležitý aj fakt akým štýlom poisťovňa vstúpi do sporu dvoch obchodných partnerov a háji samozrejme záujmy svojho klienta, v tomto prípade toho kto škodu spôsobil.

Možností je viac. Rozumné je preto dbať na analýzu nákladov, ktoré potenciálne môžu vzniknúť v súvislosti so spôsobenou škodou, ktoré sa líši podľa vykonávanej činnosti. Je dôležité tiež prihliadať na skúsenosť so štýlom komunikácie poisťovne, ktorá v prípade poistnej udalosti vstúpi do obchodného vzťahu dvoch spoločností. Z vlastnej skúsenosti viem, že nie vždy je tento vstup džentlmenský.

 

Martin Sinčák

 

Súvisiace články
  1. Zodpovednosť za škodu štatutárov spoločnosti - D&O
  2. Sedem tipov pre posúdenie kvality poisťovacieho makléra