Domov

Proces likvidácie poistnej udalosti v komerčnej poisťovni

... No napriek tomuto pozitívnemu hodnoteniu poisťovní na slovenskom trhu, nesmú poisťovne „zaspať na vavrínoch“, pretoţe z odpovedí je jasné, ţe stále existuje mnoţstvo menších či väčších detailov, ktoré musia byť zlepšené. Bakalárska práca Bc. Tomáša Božíka na tému Proces likvidácie poistnej udalosti v komerčnej poisťovni, NHF EU Bratislava, jún 2011

 

Claims made - princíp poistenia zodpovednosti za škodu ... oprava

Oprava definície uvedenej v článku Doba platnosti poistenia - Claims made.

Situácia o dôslednejšom informovaní klientov ohľadom výšky poistného na poli PZP nezmenená

Slovenské „PZP“ bude 1. januára 2012 začínať ďalšiu dekádu svojej histórie. So všetkými plusmi ale aj mínusmi, ktoré priniesla demonopolizácia  PZP koncom roka 2001.

Náhradné vozidlo alebo ušlý zisk? Dve možnosti uplatnenia z PZP.

Mnohí už zažili tú nepríjemnú situáciu, keď im niekto iný svojou nepozornosťou spôsobil škodu na vozidle. Či už to bol iba drobný „ťukanec“, alebo vážna škoda na aute, v každom prípade je potrebné dať vozidlo do opravy. A tu nastáva pre mnohých ťažká situácia, ako vyriešiť kompenzáciu za dobu, kedy ostávame bez vozidla.

 

Audit poistnej zmluvy

Vykonávanie auditu poistných zmlúv klienta je činnosť, ktorú si uvádza v popise svojej činnosti resp. v rámci prezentácie obchodnej ponuky, väčšina poisťovacích maklérov. Čo je predmetom tejto činnosti a ako vyhodnotiť závery auditu zo strany klienta?

 

Poškodenie majetku bleskom

K poškodeniu majetku bleskom môže dôjsť aj v prípade ak udrie aj do okolia budovy, resp. poisteného majetku.
Dôležité je však vedieť, či takéto krytie máte v poistnej zmluve resp. poistnom programe dojednané a na aký majetok a rozsah škôd sa vzťahuje.

Zodpovednosť za škodu a uplatňovanie nárokov pri škodách na zdraví - Seminár SARM

Viete, že pri ceste autom do zahraničia, niektorých štátov, nie je potrbené mať so sebou tzv. Zelenú kartu? Hodnota bodu pri výpočte finančnej náhrady za utrpenú bolesť pre rok 2011 je 15,38€. Aj tieto informácie zazneli na 16. seminári o rizikovom manažmente.

Havarijné poistenie vozidla po skončení leasingu u plátcu DPH.

DPH

Na akú poistnú sumu je zmysluplné havarijne poistiť vozidlo ak ste plátcom DPH?

 

Odmeňovanie poisťovacieho makléra

Klient má právo byť informovaný, ak o to požiada sprostredkovateľa poistenia,  o výške odmeny, ktorú sprostredkovateľ obdrží za sprostredkovanie poistnej zmluvy. Krok vpred v rámci zvýšenia transprentnosti a kvality poskytovaných služieb poisťovacích maklérov.

 

Doba platnosti poistenia - claims made

Claims made

Zvážte zmenu poisťovne, ak máte dojednanú klauzulu "claims made" pri poistení zodpovednosti za škodu. Pri zmene môžte stratiť krytie škôd, ktorých príčina už nastala, avšak nárok ešte nebol uplatnený.